Kjeller, helt eller delvis underjordisk rom, skulle opprinnelig danne et fukt- og varmeisolerende luftlag mellom grunnen og det ovenforliggende gulv. Kjeller var spesielt aktuelt der fundamentene likevel måtte føres langt ned for å nå frostfri dybde. Generelt har kjeller dekket sekundære bruksformål i form av lagerrom, matbod, vaskerom m.m., men ved hjelp av moderne isolasjonsmaterialer og -metoder er det mulig å oppnå så gode varme- og fukttekniske forhold, at kjelleren også kan innredes med rom for varig eller kortvarig opphold. Kjelleryttervegger støpes gjerne i betong eller mures, men også ulike elementkonstruksjoner og trekonstruksjoner kan anvendes. Kjellergulvet blir normalt støpt i betong. Byggegrunnen må som oftest dreneres, og kjelleryttervegg og -gulv må avgrenses mot byggegrunnen slik at fukt ikke kan trenge inn i eller gjennom konstruksjonen i skadelige mengder. Tradisjonelt blir da grovere tilfyllingsmasser benyttet.