Kjøpepress, det press personer i ulike sosiale grupper og lag av befolkningen blir utsatt for, slik at lysten eller trangen til å kjøpe ting som først og fremst er synlige for andre øker (jf. Veblens «iøynefallende forbruk» og «hedonisme» under forbrukersamfunn, «referansegrupper» under sosial gruppe og «sosialiseringsagenter» under sosialisering). Kjøpepress rettes særlig mot barn og unge. Ifølge markedsføringsloven er reklame rettet mot barn forbudt, blant annet fordi barn og unge lettere og mer direkte lar seg påvirke av reklame enn voksne. I mange tilfeller kan «motepress» være selve drivkraften bak kjøpepresset. Ifølge tall fra FN (2005) brukes det årlig ca. 3350 milliarder kroner i verden til reklame, dvs. rundt ti ganger så mye som den rike verdens totale utviklingshjelp.