Utviklingsteori som ble utformet av den franske anatom og paleontolog G. Cuvier. Da skapelsesteorien ikke kunne forklare forekomsten av forskjellige fossiler i geologiske lag av forskjellig alder, fremsatte Cuvier den teori at det ved slutten av hver periode i Jordens historie skulle ha vært en verdensomfattende katastrofe som tilintetgjorde alt liv. Ved innledningen til den neste periode ble livet skapt på nytt og da i høyere utviklet form. Selv om Cuviers katastrofeteori bl.a. møtte sterk motstand fra J.-B. Lamarck og andre, var den den herskende utviklingsteori før darwinismen, og den influerte bl.a. på Karl Marx.