Kapital, stor; som medfører livsfare eller dødsstraff (kapitalforbrytelse, kapitalsynd o.l.); hovedsakelig, vesentlig, hoved-.