Kammer, brukes i forvaltningen om visse embetsverk (jamfør for eksempel rentekammeret i det dansk-norske unionsrike); politikammer.