Jordressurssatellitter, en type jordobservasjonssatellitter som er konstruert for å registrere forekomster av, utnyttelsen av eller endringstendenser for naturressurser på eller under jordoverflaten (i den grad forekomstene tilkjennegis på overflaten). Instrumenteringen omfatter gjerne multispektrale kameraer. Den første eksperimentelle jordressurssatellitt var USAs Landsat 1, skutt opp 23. juli 1972 under betegnelsen ERTS 1 (Earth Resources Technology Satellite 1). Se også jordobservasjon.