jordforurensning

Jordforurensning, grunnforurensning, forurensning av jord og løsmasser med tilhørende grunnvannsforekomster. Forurensningen kan være miljøgifter som tungmetaller, forskjellige petroleumsprodukter, radioaktive stoffer og plantevernmidler. Stoffene trenger inn i grunnen fra jordoverflaten eller fra tanker og rør, i forbindelse med bl.a. industrivirksomhet, gruvedrift, fyllplasser og deponier. Også forurensede løsmasser i vann (fjordsedimenter, elvesedimenter m.m.) kan omfattes av begrepet jordforurensning.

Konsekvenser

Forurensningen kan føre til helsefare ved direkte kontakt med løsmassene, og til spredning av giftstoffer gjennom grunnvannet eller gjennom stoffutveksling mellom sedimenter og vann ved f.eks. havneutbygginger. I senere tid er man blitt særlig oppmerksom på PCB (polyklorerte bifenyler) som har vært brukt i en rekke produkter som isolerglassruter, kondensatorer og maling og som kan samle seg som en alvorlig forurensning i jord, sedimentære avleiringer og sjøbunnen. Stoffet ble fra 1980 av betraktet som en miljøgift og forbudt.

Tiltak

I Norge arbeider Miljødirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) med kartlegging av forurenset grunn og tiltak i forbindelse med jordforurensning. Målsettingen er å redusere ytterligere forurensning, å redusere faren for spredning av eksisterende forurensning, og å redusere helsefaren for folk og dyr.

Tiltak i forbindelse med eksisterende forurensning kan omfatte jordrensing lokalt eller i spesielle anlegg, tildekking og isolering på stedet eller oppgraving og ny deponering under kontrollerte betingelser. Restriksjoner på bruk av arealer med forurenset grunn kan være nødvendig for å unngå skadevirkninger, et eksempel vil være forbud mot etablering av barnehager på gamle industritomter.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg