Jordbunnslære, jordlære, pedologi, vitenskapen om egenskaper og prosesser i jordsmonnet som voksested for planter. Faget omhandler sammenhengene mellom jordsmonnutvikling og værlag, plantevekst, opphavsmateriale, topografi, kulturinngrep m.m. Faget jordbunnslære er bl.a. et bindeledd mellom fysikk, kjemi, geologi, klimatologi m.fl. og på den annen side anvendte hagebruks-, jordbruks-, skogbruks- og jordskiftefag.