Jetbensin, drivstoff for jetmotorer. Et destillat fra råolje hvor det stilles meget høye krav til kuldeegenskaper, renhetsgrad og oksidasjonsstabilitet, men som kan variere forholdsvis mye i kokeområdet (vanligvis 60–240 °C). På grunn av brannfaren blir jetbensin vanligvis ikke benyttet i sivil luftfart (se jetparafin). Jetbensin har lavt oktantall og er ikke egnet som drivstoff i bensinmotorer; går under betegnelsen JP-4 eller Jet B.