En prosess som foregår ved konstant temperatur kalles en isoterm prosess. Den eldste gassloven, Boyle–Mariottes lov gjelder for en isoterm prosess: Produktet pV er konstant når temperaturen holdes konstant . Her er p gasstrykket og V volumet av en viss mengde gass.