ionosfære

Ionosfære

Ionosfære. Beliggenhet av forskjellige fenomener i ionosfæren og den øvre atmosfæren. Til høyre er det angitt høydeområdene for ionosfærelagene, til venstre typiske elektrontettheter i forskjellige høyder. Figuren viser videre nedtrengning av stråling fra verdensrommet og refleksjon av radiobølger ved forskjellige frekvenser. LF: lave frekvenser, MF: midlere frekvenser, HF: høye frekvenser, VHF/UHF: meget høye frekvenser.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Ionosfære er en del av atmosfæren som er karakterisert ved at den er elektrisk ledende. Gassen i ionosfæren er ionisert; det vil vi at den inneholder frie elektroner og ioner (plasma). Ionosfæren befinner seg om lag 60 til 500 km over jordoverflaten. Ionosfæren påvirker radiobølger og er viktig for radiokommunikasjon. Den er også viktig fordi den fanger inn og stopper stråling fra verdensrommet.

Faktaboks

Uttale
ionosfˈære

De elektrisk ladede partiklene utgjør bare en liten andel av det totale antall gassmolekyler. Den maksimale tettheten av elektroner finner vi mellom 250 og 300 kilometers høyde, men selv der er det omtrent en million nøytrale gasspartikler for hvert elektron. Allikevel gir disse elektronene atmosfæregassen helt andre egenskaper enn en ikke-ionisert gass.

Avgrensning

Øvre og nedre avgrensning av ionosfæren er ikke skarpt definert. Nedre grense er satt der hvor gassen er tilstrekkelig ionisert til å påvirke utbredelse av radiobølger. Overgangen til eksosfæren på oversiden skjer der tettheten av partikler er så lav at kollisjon mellom partikler får mindre betydning for bevegelsen av partiklene enn påvirkningen fra Jordens magnetfelt.

Inndeling

Tradisjonelt, og hovedsakelig av historiske grunner, deles ionosfæren opp i tre områder eller lag: D-, E- og F-laget.

D-laget

Den laveste delen av ionosfæren, D-laget, strekker seg fra 60 til 90 km. Elektrontettheten er forholdsvis lav, en typisk verdi er en milliard (109) elektroner per m3, og den øker jevnt med høyden uten noe markert maksimum. Karakteristisk for D-området er også at det inneholder store, tunge og komplekse ioner, både negativt og positivt ladede. Bare radiobølger med lav frekvens (lange bølgelengder) reflekteres i dette laget. Bølger med høyere frekvens kan dempes betydelig når de passerer D-laget. D-laget forsvinner nesten helt om natten.

E-laget

E-laget, som ligger mellom 90 og 150 km, er den delen av ionosfæren som ble oppdaget først. Det ble tidligere ofte omtalt som Heaviside-laget. Under rolige forhold har man et maksimum i elektrontetthet omkring 120 km, hvor typisk tetthet er omtrent hundre milliarder (1011) elektroner per m3, men store variasjoner forekommer. Forstyrrelser kan også gi lokale tetthetsmaksima. I E-laget har man den høyeste elektriske ledningsevnen (konduktansen) i ionosfæren. Dette gir grunnlag for sterke elektriske strømmer, elektrojet-strømmer, spesielt i nordlysovalen, men også over ekvator, selv om strømmene er svakere der.

F-laget

F-laget, over 150 km, består gjerne av to lagstrukturer, F1- og F2-laget. F1-laget forsvinner imidlertid om natten. F-laget er den delen av ionosfæren som har størst betydning for radiokommunikasjon. De fleste kortbølgeforbindelser over lange avstander baserer seg på refleksjon av radiobølgene i dette laget. Den høyeste elektrontettheten i ionosfæren finner man mellom 250 og 300 km høyde. Tettheten her er omtrent tusen milliarder (1012) elektroner per m3.

Historie

Allerede på 1800-tallet hadde forskere hevdet at variasjoner i Jordens magnetfelt var et resultat av elektriske strømmer i atmosfæren (Carl Friedrich Gauss, 1839, B. Stewart, 1882). Dette fenomenet inngikk også i Kristian Birkelands teori for dannelse av nordlys og magnetiske stormer (1896). Oppdagelsen av radiobølger og utvikling av radioen gav imidlertid et verktøy til å studere atmosfærens elektriske egenskaper. I 1902 kunne Oliver Heaviside og Arthur Edward Kennelly teoretisk forklare langdistanse-radiokommunikasjon ved at bølgene ble reflektert fra elektriske lag i atmosfæren. Den første eksperimentelle bekreftelse på at slike lag virkelig eksisterte, kom først i 1925, da engelskmannen E. V. Appelton viste at kortbølge-radiosignaler kan mottas etter at de er blitt reflektert fra elektriske lag i atmosfæren.

Målemetoder, instrumenter

Radioteknikken har gitt grunnlag for å studere atmosfærens elektriske egenskaper i stor detalj. Bølgen som reflekteres, bærer med seg informasjon om elektrontettheten i refleksjonshøyden, og tidsforsinkelsen fra bølgen blir sendt ut til den blir mottatt, forteller hvor høyt refleksjonslaget ligger. Jo høyere frekvens bølgen har, desto høyere elektrontetthet kreves for at bølgen skal reflekteres. Dersom frekvensen er høy nok, vil bølgen ikke bli reflektert fordi elektrontettheten ikke er stor nok. Bølgen fortsetter i stedet videre ut i verdensrommet. Man kan derfor ha radiokommunikasjon med satellitter hvis man benytter meget høyfrekvente bølger.

Radiometoder har vært meget viktige i utforskningen av ionosfæren. Det klassiske instrumentet er ionosonden, som består av en sender og en mottaker hvor det sendes ut pulser med stadig høyere frekvenser. Ved å studere det mottatte signalet kan man lage en høydeprofil for elektrontettheten, og man kan også hente ut informasjon om for eksempel vinder i ionosfæren. Helt frem til midten av 1950-årene var dette det viktigste verktøy man hadde for å utforske ionosfæren. Etter den tid er instrumenterte raketter og satellitter tatt i bruk, og man har fått mulighet til å gjøre direkte målinger i ionosfæren. Men fremdeles er fjernmåling med radiosystemer et viktig supplement.

Store radaranlegg med kraftige sendere og stor datakraft for signalbehandling, blant annet EISCAT i nordlige Skandinavia og på Svalbard, har gitt mye ny kunnskap om ionosfæren.

Prosesser i ionosfæren

Produksjon

Den viktigste kilden til dannelse av frie elektroner (ionisering) er ultrafiolett stråling (UV) og røntgenstråling. Når denne strålingen treffer atmosfæregassen, vil elektroner kunne frigjøres fra den nøytrale gassen og danne frie elektroner og ioner. Sammensetningen av gassen og bølgelengden av strålingen bestemmer hvilke ioner som blir dannet. En viktig produksjonsprosess i D-laget er ionisasjon av nitrogenoksid, NO, ved UV-stråling. Røntgenstråling og høyenergetisk kosmisk stråling er også viktig, spesielt under 70 km.

Ioneproduksjonen i E-laget skyldes røntgenstråling og ultrafiolett stråling som spalter oksygen, O2, og nitrogen, N2, til ioner og frie elektroner. I høyden over 150 km, i F-laget, blir ionepar hovedsakelig produsert ved ionisasjon av N2 og O ved ekstrem ultrafiolett stråling.

Produksjonen av ioner holdes i likevekt av ulike tapsprosesser, som er kjemiske reaksjoner mellom ulike ioner, elektroner og den nøytrale atmosfæregassen. Disse prosessene er spesielt kompliserte i D-laget på grunn av negative ioner, og i F-laget hvor atomære ioner kommer inn og gjør tapsprosessene mer uoversiktlige. Her er også transportprosesser viktige i refordeling av ionisasjonen.

Variasjoner i ionisasjon

Siden det er stråling fra Solen som gir ionisasjonen i den regulære ionosfære, vil tettheten av ioner variere med breddegrad, gjennom døgnet og året og med solaktiviteten, både irregulært og over den 11-årige solflekkperioden. Normalt er elektrontettheten størst midt på dagen, om sommeren og ved solflekkmaksimum, men det finnes unntak. For eksempel er F2-laget tettest om vinteren. I polare strøk, det vil si nærmere polene enn ca. 65°, trenger energirike elektroner og protoner fra magnetosfæren ned i atmosfæren, og gir ekstra ionisasjon. Det kan dannes irregulære ionosfærelag som kan være meget kraftige, særlig i forbindelse med nordlys.

Under innstrømning av høyenergetiske protoner fra Solen, Solar Proton-begivenheter, kan man få meget kraftig ionisasjon i D-laget, som varer i flere dager. Dette kalles ofte Polar Cap Absorption-begivenheter, PCA, fordi man under slike forhold kan få fullstendig blokkering av radiokommunikasjon ved høye breddegrader.

Betydning, utforskning

Den største betydningen av ionosfæren har tradisjonelt vært at den reflekterer radiobølger, slik at det er mulig å ha langdistanse-radiokommunikasjon. I våre dager, med kommunikasjonssatellitter som det viktigste hjelpemiddel i telekommunikasjon, er ikke ionosfæren lenger et nødvendig refleksjonsmedium. Nå blir den i mange tilfeller heller oppfattet som et forstyrrende element som ligger mellom bakkestasjonen og satellitten.

Ionosfæren påvirker radionavigasjonssystemer, enten disse baserer seg på bølger som reflekteres fra ionosfæren eller signaler fra satellitter. Den største nytten av utforskning av ionosfæren ligger dermed i å kunne forbedre radiokommunikasjonen ved å gi varsler om frekvensbruk og forstyrrelser, og i å øke nøyaktigheten i navigasjonssystemer.

Strømmer i ionosfæren gir forstyrrelser i Jordens magnetfelt. De samme kreftene som driver ionosfærestrømmene, vil også gi strømmer nede på bakken hvor de blant annet kan gi alvorlige forstyrrelser i kraftforsyningssystemer og forårsake korrosjon i oljeledninger. Ionosfæren, sammen med den øvre atmosfæren, er også viktig fordi den fanger inn og stopper stråling fra verdensrommet.

I Norge drives ionosfæreforskning ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, og ved Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev sven-inge johansen

Spørsmål til etterfølgende utsagn i tekst om Ionosfære; vil dette gjelder andre slags korrosjoner også, f.eks. av metaller, er dette alment kjente og beskrevne fenomen, evtl hvor kan jeg finne stoff om dette(?): "Strømmer i ionosfæren gir forstyrrelser i Jordens magnetfelt. De samme kreftene som driver ionosfærestrømmene, vil også gi strømmer nede på bakken hvor de blant annet kan gi alvorlige forstyrrelser i kraftforsyningssystemer og forårsake korrosjon i oljeledninger."

Mvh Sven-Inge Johansen

skrev Magnar Gullikstad Johnsen

Hei Sven-Inge, takk for spørsmålet!
Dette fenomenet opptrer der hvor det er lange ledere (hundrevis av km) av metall, slik som det landsdekkende strømnettet eller der hvor man har lange olje- eller gass-rørledninger. Magnetfeltvariasjonene skaper et elektrisk felt i bakken (størrelsesorden V/km) og dette gir opphav til elektriske strømmer i de ovennevnte lederne. En elektrisk strøm som går i en rørledning vil kunne øke korrosjonen på denne, dette var spesielt et problem på rørledningen som går fra nord til sør i Alaska. Problemet ble løst på 70-80-tallet, men regnes som et klassisk problem som det må tas høyde for når slike ledninger bygges. Mye av løsningen ligger i avstanden mellom jordingspunktene på ledningen.
Jeg vil si at denne problematikken er alment kjent i de berørte fagfeltene, men at det ikke regnes som noe større problem.
Håper dette var til hjelp.
Mvh.
Magnar G. Johnsen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg