Inventur, en fullstendig og detaljert fortegnelse i mengde og verdi over et foretaks aktiva og passiva, bestående av vareliste, kreditorliste, debitorliste, inventarliste osv., utarbeidet som grunnlag for oppstilling av balanse.