Intensjonsdybde er et semantisk begrep preget av Arne Næss. Noe forenklet kan det gjengis slik: dess flere mulige og rimelige tolkninger av mine egne utsagn jeg selv er klar over, dess større intensjonsdybde har jeg. Med økende intensjonsdybde hos personer som meddeler seg til hverandre, antas det at sannsynligheten for misforståelser vil avta. Man antar med andre ord at vellykket kommunikasjon blant annet er avhengig av partenes intensjonsdybde.