Institusjoner for eldre og funksjonshemmede er av forskjellige typer, avhengig av de eldres behov. Aldershjem eller servicehjem er beregnet på eldre som selv kan klare personlig stell og hygiene. Dagplass er tilbud til dem som kan klare seg hjemme om nettene og i helgene. Periodevise opphold eller korttidsopphold er tilbud om tidsbegrenset opphold i institusjon for opptrening etter skade eller sykdom. Slike opphold kan også tjene som avlastning i hjemmesituasjonen. Sykehjem er tilbud til dem som ikke trenger behandling i sykehus, men som trenger mer pleie enn de kan få i eget hjem eller i aldershjem. Generelt gjelder at opphold i institusjon er frivillig. Beboerne skal ikke påvirkes i religiøse eller politiske spørsmål, og de skal selv bestemme i personlige spørsmål og være sammen med andre etter eget ønske. Det skal tas hensyn til funksjonshemning og til eventuelle behov for spesiell diett. Hvis en beboer ikke selv er i stand til å disponere sin egen andel av trygden, skal institusjonens leder være behjelpelig med å disponere midlene. Avgjørelse om et slikt tiltak tas etter et bestemt regelverk og i samarbeid med nære pårørende, eventuelt verge eller hjelpeverge. Det er i det vesentlige fylkeshelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som er ansvarlig for driften av aldersinstitusjoner. Det kan foreligge samarbeidsavtaler.