Innlandsfisk, ferskvannsfisk, med unntak av de anadrome artene som går fra havet opp i elvene for å gyte (laks, sjøørret og sjørøye). Se også ferskvannsfisk.