inndragning

Inndragning, konfiskasjon, beslagleggelse av ting eller verdier som har sammenheng med ulovlige handlinger.

Faktaboks

Også kjent som

konfiskasjon

Om inndragning av førerkort, se førerkort.

Det finnes inndragningsbestemmelser i flere lover, blant annet straffeloven. I eldre tid var inndragning mye brukt som straff. Etter endringer i straffeloven i 1973, er inndragning aldri å regne som straff, men faktisk virker den oftest som en økonomisk straff på lik måte med en bot. Formålet bak ileggelsen kan imidlertid aldri være å skulle påføre straff.

Bestemmelser i straffeloven

De mest sentrale bestemmelser om inndragning finnes i straffeloven.

Etter straffeloven § 67 skal utbyttet av en straffbar handling, eller verdien av dette, helt eller delvis inndras hos den som utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen. Ansvaret kan reduseres eller falle bort i den grad retten mener at inndragning vil være klart urimelig. Hovedregelen er full inndragning ut fra prinsippet om at ingen skal tjene på lovbrudd. Inndragning kan idømmes selv om utbyttet er brukt opp eller forspilt.

§ 68 gir i alvorlige straffesaker med stort vinningspotensiale i visse tilfelle adgang til å inndra alle formuesgoder som tilhører lovovertrederen, hvis han ikke sannsynliggjør at formuesgodene er ervervet på lovlig måte. Det kreves at det konkrete lovbruddet tiltalen gjelder er egnet til å oppnå en betydelig vinning i størrelsesorden over 100 000 kroner for at bestemmelsen skal kunne brukes. Dette kalles utvidet inndragning, og undertiden også omvendt inndragning ut fra at det er lovbryteren som må sannsynliggjøre lovlig eierskap. Når denne bestemmelsen brukes, kan også verdien av alle formuesgoder som tilhører lovovertrederens nåværende eller tidligere ektefelle, med noen unntak inndras.

Etter §69 kan det foretas inndragning av ting som er frembrakt ved eller har vært gjenstand for en straffbar handling (for eksempel sprit som er blitt omsatt ulovlig). Det samme gjelder ting som har vært brukt eller bestemt til å brukes ved en straffbar handling (for eksempel gevær brukt ved ulovlig jakt, innbruddsverktøy eller en bil som er brukt til å smugle narkotika). Istedenfor tingen kan det inndras et beløp som svarer til dens verdi eller en del av verdien.

Etter § 70 kan en ting også inndras ved forebyggende inndragning når det på grunn av dens art og forholdene for øvrig er fare for at den vil bli brukt til en straffbar handling.

Hvis for eksempel en datamaskin inndras, er det særregler i straffeloven § 76 som sikrer at eieren kan få tilbake lagret innhold på maskinen som er lovlig, og ikke er omfattet av inndragningsgrunnen.

Rettssak

Inndragningskrav kan gjøres gjeldende i forbindelse med straffesak, men det kan også reises sak bare om inndragning. En slik sak behandles i straffeprosessens former. Som regel beror det på rettens skjønn om inndragning skal skje. Man har imidlertid enkelte bestemmelser om obligatorisk inndragning.

Bortfall

Adgangen til inndragning foreldes etter samme regler som adgangen til å reise straffesak, men foreldelsesfristen skal ikke i noe tilfelle være mindre enn fem år, og for inndragning av utbytte eller utvidet inndragning ikke mindre enn 10 år (§ 92). Inndragning av utbytte etter straffeloven § 67 kan gjøres gjeldende også overfor den ansvarliges dødsbo (§ 100). Annet inndragningsansvar faller bort ved den ansvarliges død. Ilagt inndragning foreldes uansett ti år etter at en straffedom er rettskraftig, men gjelder ikke innfordring som allerede er sikret ved pant eller utlegg.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg