Industrifiske, fiske der fangsten leveres til industrien for oppmaling til fiskemel og fiskeolje. Hovedråstoffet var lodde frem til sammenbruddet i loddebestanden i Barentshavet 1985–86. Lodda ble fredet 1987. Det har likevel ikke vært helt stans i loddefisket utenfor norsk økonomisk sone. I Nordsjøen foregår et trålfiske etter øyepål, tobis og andre fiskearter, og ved Færøyene og i Norskehavet et ringnotfiske etter kolmule for levering til oppmalingsindustrien. For øvrig blir en del av makrell- og sildefangsten levert til denne industrien. Gjennomsnittlig årsfangst levert til oppmaling 1976–85 var 1,75 mill. tonn, men har etter den tid knapt vært over 1 mill. tonn, med 1990 som bunnår da leveransene bare kom opp i 0,78 mill. tonn. I 2002 mottok industrien 1,1 mill. tonn til oppmaling.