Induksjonslogg, instrument som ved borehullslogging føres ned i petroleumsbrønner for måling av resistiviteten i bergartsformasjonene. Induksjonsloggen virker ved at en senderspole i den ene enden av instrumentet setter opp et høyfrekvent vekslende magnetfelt ute i formasjonen rundt spolen. Dette feltet forårsaker (induserer) en strømsløyfe i berget, og strømmens størrelse er omvendt proporsjonal med bergartens resistivitet. Én eller flere mottagerspoler i instrumentet plassert et stykke unna senderspolen detekterer strømsløyfens magnetfelt og derigjennom bergartens resistivitet. Magnetfeltene kan fokuseres for å oppnå spesiell følsomhet for bestemte områder rundt instrumentet. Resistivitetsdata kan brukes bl.a. til påvisning av hydrokarboner i formasjonene.