Inappellabel, som ikke kan appelleres. En inappellabel avgjørelse kan ikke bringes inn for en høyere instans til overprøvelse.