Impregnasjon er avsetning av finkornet mineralsubstans (som malmmineraler) eller væske (som olje) i porerom i en bergart, eventuelt ved utbytting av eksisterende bergartsmateriale.