Ilandføring eller landing av fisk er i norsk rett regulert ved lov av 17. juni 1966 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen. Loven hadde opprinnelig forbud mot at utenlandske fartøyer leverte fangster i norsk havn. Etter lovendring i 1992 ble denne bestemmelsen i praksis speilvendt. Etter den nye loven er slike landinger tillatt og kan bare nektes med spesiell begrunnelse. Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om unntak.