NH2OH, ustabilt, giftig, fargeløst fast stoff med smeltepunkt 33–34 °C, gir basisk reaksjon i vann. Fremstilles ved elektrolytisk reduksjon av salpetersyre i svovelsur løsning. Både hydroksylamin og dets salter er sterke reduksjonsmidler. Brukes til fremstilling av organiske oksimer, dvs. derivater av aldehyder og ketoner.