Hovedspørsmål, i straffesaker for lagmannsretten spørsmål som forelegges lagretten (juryen) og går ut på om tiltalte er skyldig i det forhold tiltalebeslutningen gjelder. De innledes med: «Er tiltalte N.N. skyldig i...» Deretter følger lovens beskrivelse av den straffbare handling og til slutt en beskrivelse av den handling som er nevnt i tiltalebeslutningen. Hvert spørsmål skal stilles slik at det kan besvares med ja eller nei. Til et ja-svar kreves minst 7 av lagrettens 10 stemmer. Til hovedspørsmål kan knyttes tilleggsspørsmål.