En ligning i en eller flere variable er homogen dersom det konstante leddet er lik null; det vil si at alle ledd i ligningen forskjellig fra null inneholder en eller flere av de ukjente variablene. En differensialligning er homogen dersom alle ledd i ligningen forskjellig fra null inneholder den søkte funksjonen eller deriverte av den. For eksempel er yʹʹ+ y = 0 en homogen differensialligning, mens yʹʹ+ y = 2x er inhomogen.