Hauersetertrinnet, tidsrom for avsetning av tykke og vidstrakte sand- og grusmasser ved Hauerseter på Romerike. Avsetningen skjedde under et opphold i avsmeltingen av isbreen som lå over østlandsområdet etter siste istid. Der isranden lå for ca. 9500 år siden, er det nå et markert hakk i terrenget. Denne terrengformen avgrenser Gardermoterrassen, med sine store mektigheter av sand og rullesteinsgrus i sør og vest, fra et lavereliggende, sandig område i nord. Terrassen når opp til en høyde på 210 m, som var datidens havnivå. En rekke runde vann eller fordypninger i terrenget, dødisgroper eller grytehull, nord for Gardermoterrassen, skyldes smelting av ismasser som ble isolert inne i grusen. Landskapet er foreslått vernet.