Rett til å drive handel. Frem til 1. januar 2000 var det et generelt krav om handelsrett for å kunne drive handel i Norge. Fra denne dato ble reglene opphevet og det generelle kravet bortfalt. For enkelte handelsforhold gjelder særregler. Salg av legemidler er som hovedregel forbeholdt apotekene. Salg av øl er avhengig av kommunal bevilling. Det samme gjelder ervervsmessig auksjonsvirksomhet og omsetning av brukte gjenstander. Import og førstehåndsomsetning av enkelte vareslag er underkastet statsmonopol. For å omsette faste eiendommer og verdipapirer må man ha offentlig autorisasjon.