Hals- og håndsrett, den rett som i eldre tid tilkom adel og geistlighet i visse land til å påtale og straffe (endog med dødsstraff) sine undergittes forbrytelser.