Gylle, husdyrgjødsel blandet med minst 100 prosent vann under omrøring. Gyllen pumpes utover jordene gjennom spreder eller ved hjelp av tankvogn. Gylle er fordelaktig hvor husdyrgjødselen må brukes på eng og beite og derfor ikke kan nedmoldes, hvor avstandene ikke er for store, og særlig hvor det er naturlig fall. En fordel er også at kjøreskader på åker og eng unngås. I Norge ble gyllemetoden først tatt i bruk på Vestlandet. Det er ikke tillatt å spre gylle på frossen jord.