Gjenkjøpsverdi, avbruddsverdi, i livsforsikring den del av de innbetalte premier som etter kontrakten er forsikringstagerens eiendom. Hvis premiebetalingen avbrytes i betalingstiden, og det er betalt inn mer enn det som går med til å dekke selskapets kostnader og den risiko det har løpt, har forsikringen en gjenkjøpsverdi. Det er sparedelen av de innbetalte premier, tillagt renter, som utgjør gjenkjøpsverdien. Forsikringstageren kan kreve gjenkjøpsverdien utbetalt kontant, eller få den omgjort til en fripolise.