Genressurser, betegnelse som brukes om gamle sorter og arter av kulturplanter, skogstrær og husdyr som tas vare på for kommende generasjoner. Norge har gjennom å underskrive Rio-konvensjonen om biologisk mangfold forpliktet seg til å ta vare på egne genressurser. Landbruksdepartementet oppnevnte i 2002 tre genressursutvalg til denne oppgaven, nemlig genressursutvalgene for kulturplanter, skog og husdyr. Se også genbank og genbevaring.