Legeringers og malmers innhold av edelt metall. Betegnes også finhet.