Gassholdig slam, boreslam som er blitt tilført gass fra gassholdige lag i berggrunnen det bores i. Kan skape store problemer for slamsirkulasjonen under boreprosessen.