Gassblæresyke, miljøbetinget sykdom hos fisk som følge av gassovermetning av vannet, i første rekke nitrogen, oksygen og CO2. Selv om tilstanden opptrer hyppigere (er mer vanlig i klekkerier og settefiskanlegg), er den også registrert på villfisk i regulerte vassdrag. I fiskeoppdrettsanlegg skyldes gassovermetningen i første rekke utette pumper og vannrør (suger inn luft), men også som følge av hurtig oppvarming av vannet. Hos fisk med gassblæresyke kan det observeres små luftblærer i huden på finner, rundt øynene eller andre tynnhudete steder på kroppen, luftblærer i blodkarene i gjellene samt forøket gassansamling i svømmeblæren. Hos plommesekkyngel vil det også være luftblærer i plommesekken som kan føre til at yngelen flyter opp. Gassblæresyke kan føre til omfattende dødelighet dersom det ikke settes i verk tiltak for å forebygge problemet.