Galaktoskop er et apparat som tidligere ble brukt til optisk måling av gjennomskinnelighet av melk.