Fyringsgass, gass brukt som brensel i et raffineri eller petrokjemisk anlegg. Består som oftest av lette hydrokarboner (metan til butaner).