Fylkesnemnd, nemnd for hvert fylke som behandler saker i barnevernet og sosialtjenesten. Nemndene skal bestå av en jurist som leder og medlemmer fra et utvalg av sakkyndige samt et utvalg av lekfolk. I sosiale saker treffer fylkesnemndene vedtak om tvangsmessig tilbakehold i institusjon av rusmiddelmisbrukere. I barnevernssaker treffer fylkesnemndene vedtak om å overta omsorgen for barn og om andre tvangspregede tiltak. Fylkesnemndene i trygdesaker ble fra 1991 nedlagt og erstattet med fylkestrygdekontorer.