Fugasitet, termodynamisk størrelse som under visse forutsetninger tilsvarer trykket. I termodynamikken for ideelle gasser antas det at det ikke virker krefter mellom molekylene. I virkelige (reelle) gasser er dette ikke tilfellet. Fugasitet innføres i stedet for partielltrykk, og de termodynamiske ligninger får dermed samme form for ideelle og virkelige gasser.