Fremleie, det forhold at leieren utleier videre den leide gjenstand, helt eller delvis. Fremleie er i alminnelighet ikke tillatt uten utleierens samtykke. Ulovlig fremleie vil som vesentlig mislighold kunne gi utleieren rett til å heve leiekontrakten. Forbud mot fremleie uten samtykke av utleieren er for husleieforhold lovfestet i lov om husleie av 26. mars 1999 § 7-2. Etter loven regnes det ikke som fremleie at leieren tar opp i sin husstand sine egne eller ektefelles slektninger i rett oppstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn eller søsken. Bortsett fra slektninger i rett oppstigende linje må dog nye familier – ektefeller med eller uten barn – ikke tas inn uten som midlertidig opphold. Se også fremlån.