Fredelig sameksistens, uttrykk som i internasjonal politikk særlig ble brukt om relasjonene mellom Sovjetunionen og det kapitalistiske vesten. Uttrykket ble først brukt av V. I. Lenin (1920), men kom i videre bruk i 1950-årene, særlig etter den daværende sovjetiske partisjef Nikita Khrustsjovs tale ved den 20. partikongress 1956. Khrustsjov fremholdt at etter utviklingen av de kjernefysiske våpen var fredelig sameksistens mellom land med uforenlige politiske systemer blitt nødvendig og ønskelig. Han markerte dermed også begynnelsen på nedtrappingen av Den kalde krigen. Ideen om en mer permanent fredelig sameksistens møtte imidlertid betydelig motstand, både blant mer doktrinære kommunister (f.eks. de kinesiske) og blant grupper i vest.