Frøkenstiftelse, frøkenkloster, jomfrukloster, jomfrustiftelse, i Norge navn på spesielle veldedige stiftelser som yter fri bolig og til dels også fri pensjon for eldre, enslige damer. En slik stiftelse er f.eks. Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse i Oslo for «verdige uforsørgede enker eller ugifte kvinner av den dannede klasse». I Danmark og Tyskland fantes tidligere flere stiftelser som bare tok inn adelige kvinner (Vallø og Gisselfeld adelige jomfrustift i Danmark, stiftet Quedlinburg i Tyskland).