forpaktning

Artikkelstart

Forpaktning, form for jordleie som kan omfatte både selvstendige bruk og mindre jordstykker, men forholdet kalles vanligvis bare forpaktning når leieforholdet hovedsakelig gjelder landbruksforhold. Lov om forpaktning av 25. juni 1965 inneholder inngående og i betydelig utstrekning ufravikelige lovregler om slike leiekontrakter. Lovens hovedformål er dels å sørge for at forpaktede eiendommer blir drevet på en jordbruksmessig forsvarlig måte, dels å gi bestemmelser til vern om forpakteren som ofte står i en svakere stilling enn jordeieren. Loven gjelder forpaktning av eiendom på 5 dekar eller mer som skal nyttes til jordbruks- eller skogbruksproduksjon, forutsatt at avtalen inkluderer leie av hus.

Faktaboks

Uttale
forpˈaktning
Etymologi
av middelnedertysk

Forpaktningsavtalen skal opprettes skriftlig, og det samme gjelder endringer og tillegg; en muntlig avtale blir likevel bindende når forpaktningen er tiltrådt. Avtalen skal fremlegges for kommunen. Forpaktningsavgiften må ikke fastsettes på annen måte enn i penger.

Det skal holdes skjønn for å fastslå eiendommens tilstand både når forpaktningen blir tiltrådt og når den blir fratrådt. Forpakteren skal drive jorden forsvarlig og på egen bekostning utføre mindre reparasjoner på bygninger og ta vare på og holde ved like alt som hører til eiendommen. Eiendom eller del av eiendom som er gjenstand for forpaktning, må ikke fremleies uten samtykke fra jordeieren. Ved forpaktning av eiendom følger fiske- og jaktretten med såfremt ikke annet er særlig avtalt (viltloven av 29. mai 1981 § 28, lakse- og innlandsfiskloven av 15. mai 1992 § 19).

Opphør

Hvis ikke annet er fastsatt, er faredag 14. april; part som vil at forpaktningen skal opphøre når forpaktningstiden (minst 5 år) er ute, må gi den annen part skriftlig varsel senest ett og tidligst to år før dette tidspunkt; så lenge oppsigelse ikke er gitt, forlenges forpaktningen med ett år om gangen. Dør forpakteren, faller forpaktningen bort, men forpakterens ektefelle har rett til å tre inn i forpaktningsforholdet.

Jordeieren kan heve forpaktningsavtalen blant annet når forpakteren trass i påkrav ikke betaler forpaktningsavgiften innen tre måneder fra forfall, når han vanrøkter eiendommen eller uten samtykke nytter den til annet formål enn forutsatt, ved ulovlig fremleie og i det hele ved mislighold av vesentlige bestemmelser i forpaktningsavtalen. For å være gyldig må hevning av avtalen være skriftlig og begrunnet.

Beslektede rettsforhold

Jordleie som ikke omfatter hus på eiendommen (leie av naboens dyrkete jord, leie av areal for parkeringsformål o.l.), betegnes gjerne som ren jord- eller grunnleie. Er formålet å gi rett til å ha bebyggelse på grunnen, står vi overfor tomtefeste. Gjelder leieavtalen først og fremst hele eller deler av bebyggelsen, har vi å gjøre med husleie.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg