Formolding, omdannelse til mold av plante- og dyrerester i jorden der oksygentilgangen er god og klima og næringstilstand er noenlunde bra. Først og fremst mikroorganismer, men også større dyr som meitemark, bruker organisk jordmateriale som næring. Sluttproduktene er karbondioksid, vann, ammoniakk og kompliserte moldemner (humusstoffer). Hvis jorden tilføres store mengder planterester, kan mye nitrogen i første omgang gå med til å bygge opp organismenes eget cellevev slik at ekstra nitrogengjødsling kan trenges. Når mikroorganismene dør, blir nitrogenet tilgjengelig for planteveksten. Jfr. fortorving.