Fondsavsetning, regnskapsmessig overføring av aksjeselskaps overskudd til fonds. Betinget skattefrie fondsavsetninger skal føres til utgift før disponibelt årsoverskudd fremkommer. Beløp som fremkommer ved oppskrivning av eiendeler, skal overføres til oppskrivningsfond hvis de ikke brukes til oppskrivning av aksjekapitalen. Det er generalforsamlingen som skal bestemme hvor meget av det disponible årsoverskudd som skal avsettes til andre fond enn de nevnte, bl.a. under hensyn til aksjelovens bestemmelser om avsetning til reservefond.