Fondsavdeling, i større banker en særskilt avdeling for omsetning av obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer og for medvirkning ved obligasjons- og aksjeemisjoner. En banks fondsavdeling er i det vesentlige underlagt samme bestemmelser som selvstendige meglerforretninger. Den må således ledes av en autorisert fondsmegler.