Flavoner, gule plantefargestoffer, som kjemisk sett er avledet av γ-pyronderivatet flavon. Eksempler er krysin i poppelknopper og luteolin, det fargende stoffet i reseda. I tørret tilstand har dette siste vært brukt som fargestoff siden oldtiden. Nært beslektet med flavon er flavonol, som også gir opphav til gule plantefargestoffer. De viktigste er quercetin og morin.