Fjerdingsgård, i eldre tider betegnelse på et gårdsbruk som i størrelse og verdi svarte til en fjerdedels fullgård.