Fisketiende, fra gammel tid en avgift av de store fiskerier til kirkene og staten. Den ble opphevet 1848; isteden ble det opprettet et fond, fisketiende-fondet, og av rentene av dette skulle det utredes erstatning til geistligheten og kirkene. Fondet ble dannet ved en eksportavgift på tørrfisk, klippfisk, saltet fisk, rogn og tran. Avgiften skulle falle bort når det nødvendige fondet var reist (jan. 1874); men i 1873 ble det bestemt at samme avgift skulle betales til havnefondet. Fisketiendefondet ble opphevet 1962.