Fiskeeksportloven, lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer av 27. april 1990, medførte en omfattende endring av fiskeeksportens organisering. Den tidligere sterkt regulerte eksport av fiskeprodukter hjemlet i fiskeeksportloven av 1955 ble erstattet av en friere adgang til å etablere seg som eksportør. De tidligere eksportutvalg som var gitt enerett til eksport for de viktigste produktene ble nedlagt og erstattet av Eksportutvalget for fisk. En ordning med godkjenning av eksportører forvaltes av Eksportutvalget. Fiskeeksportloven hjemler adgang til å fastsette bestemte salgsvilkår, f.eks. minste eksportpriser.