Begrepet finanskapital blir vanligvis brukt om lett omsettelige fordringsstørrelser som for eksempel kontanter, bankinnskudd, aksjer og obligasjoner.