Den molekylære struktur eller orden hos fibrer av typiske fiberdannende organiske og uorganiske høypolymere stoffer (biologiske og syntetiske fiberstoffer, asbest osv.). Den består i en sterk orientering av stoffenes kjedemolekyler i fibrenes lengderetning slik at styrken og modulen blir høy. Fibrene blir særlig sterke når de orienterte molekyler dessuten danner krystallinske strukturer, spesielt når det samtidig virker sterke polare krefter eller hydrogenbindinger mellom molekylene. Det er stadig flere syntetiske polymerer som har latt seg "superorientere" ved hjelp av spesielle teknikker til fibrer av langt høyere modul og styrke enn tidligere. Teknikken består ofte av at polymerer strekkes i svellet tilstand, og svellingsmidlet fjernes igjen under prosessen.